DIGI WEDDING - online kāzu plānotājs

Distances līgums

Līguma puses un vispārīgā informācija

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “R4S”, reģistrācijas numurs: 40203386843, juridiskā adrese: Madonas nov., Liezēres pag., Liezēre, Bērzu iela 9, LV-4884 (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un fizisku rīcībspējīgu personu, kura:
a) izmantojot interneta vietnē: digi.wedding (turpmāk – Interneta vietne) pieejamo pakalpojumu pirkuma formu, vai
b) nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@digi.wedding par nepieciešamo pakalpojumu un savus personas datus (turpmāk – Pasūtītājs),
izsaka vēlmi iegādāties, pasūta vai iegādājas jebkuru no Interneta vietnesiekļautajiem Pakalpojumiem, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti – Puses), noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – Līgumu).
• Šā līguma 1.punktā noteikta visu Pārdevēja Pakalpojuma iegādes kārtība; 2. un 3. punktā noteikti katras Pakalpojumu grupas atsevišķie noteikumi, bet 4.-9.punktā minētie noteikumi attiecas uz visa veida Pakalpojumiem, kuru pasūtījums noformēts ar Pārdevēja Interneta vietnes starpniecību.
• Šā Līguma noteikumi neattiecas uz pakalpojumiem, kas netiek noformēti ar Interneta vietnes starpniecību un, kuri tiek sniegti saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pārdevēju un klientu.
• Šā Līguma noteikumi neattiecas uz Interneta vietnes informatīvo saturu, kurš pieejams vietnes lietotājiem bez maksas.
• Uz šo Līgumu ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.
• Portālā reģistrētie uzņēmumi (pakalpojumu sniedzēji) ir reklāma (pakalpojuma sniedzēju datu bāze). R4S, SIA nav atbildīgs par šo pakalpojumu sniedzēju pakalpojuma sniegšanas kvalitāti. No pakalpojumu sniedzējiem netiek pieņemti maksājumi par to profilu izveidi portālā.
1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi.
1.1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida digitālā satura pakalpojumus (digitālos plānošanas rīkus, savas personalizētās vietnes izveidi, bilžu krātuvi un citus digitālos rīkus).
1.2. Pārdevējs pašreiz Interneta vietnē piedāvā Pakalpojumus tikai par vienreizēju samaksu (bez regulāro maksājumu rakstura).
1.3. Lai iegādātos Pakalpojumus, Pasūtītājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:
1.3.1. Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku pārskaitījumu, ko var noformēt 24 stundas diennaktī;
1.3.2. Pasūtītājs Interneta vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu; Pasūtītājs novērtē konkrētā Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām;
1.3.3. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties Pakalpojumu, jāveic klikšķis uz komandas “Reģistrēties”, kas novirzīs lietotāju uz lietotāja reģistrācijas formu.
1.3.4. lai pabeigtu jau izvēlēto Pakalpojuma iegādi, jāpabeidz lietotāja reģistrācija - nepieciešams apstiprināt lietotāja e-pasta adresi. Veicot reģistrāciju izmantojot Facebook Google servisa autorizāciju, e-pasta apstiprināšana nav nepieciešama. Pēc e-pasta adreses apstiprināšanas, lietotājs tiek novirzīts uz portālu un tam tiek dots portāla izmēģinājuma periods: 14 dienas. Kad izmēģinajuma periods ir sasniegts, lietotājam autorizējoties vairs nav pieejami plānošanas rīki un lietotājs tiek novirzīts uz pirkuma noformēšanas sadaļu, kurā ir attēlota pakalpojuma summa un pievienotās vērtības nodokļa summa.
1.3.5. ja Pasūtītājs vēlas mainīt pirkumu, pirkuma noformēšanas sadaļā, zem izkrītošās izvēlnes iespējams izvēlēties pārējos pakalpojumus.
1.3.6. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties izvēlēto Pakalpojumu, pasūtījuma formā jāspiež poga \\"Veikt apmaksu\\". Pasūtījuma formā automātiski tiek aizpildīti dati no reģistrētā lietotāja datiem, pēc tam jāaizpilda obligātie, bet pēc Pasūtītāja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par personas datu apstrādi iekļauta attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;
1.3.7. pērkot jebkuru no digitālā satura pakalpojumiem, Pasūtītājs izvēlas vienu no norādītajiem maksājuma veidiem: maksājumu ar internetbankas pārskaitījumu vai maksājumu ar maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pasūtītājs neapstiprina, ka piekrīt šā Līguma noteikumiem un Privātuma politikai (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma “Esmu iepazinies un piekrītu DISTANCES LĪGUMAM un PRIVĀTUMA POLITIKAI”);
1.3.8. Jebkura maksājuma pārtraukšanas gadījumā, apmaksas process jāsāk no jauna.
1.3.9. Veicot apmaksu ar internetbankas pārskaitījumu vai maksājuma karti, uz Pasūtītāja e-pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins PDF formāta datnē, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot pasūtījuma formu.
1.3.10. Noslēgtos līgumus Pasūtītājam vēlāk nav iespējams apskatīties Interneta vietnē un Līguma apliecinājums ir līgums-rēķins PDF formātā.
2. Digitālā satura piegādes atsevišķie noteikumi.
2.1. Pēc Pakalpojuma apmaksas, portālā Pasūtītāja lietotāja kontam kļūst pieejami moduļi un funkcionalitāte, par kuru ir veikta apmaksa.
2.2. Pakalpojums par kuru veikta samaksa Pasūtītājam pieejam uz nenoteiktu laiku vai, ja paklapojums ietver noteiktu periodu, tad tas pieejams laika posmā no apmaksas veikšanas līdz norādītā perioda beigām. Beidzoties apmaksātjam periodam - pakalpojums vairs nav pieejams, par papildus maksu iespējams atkārtoti piekļūt savam profilam un tā informācijai periodu, kas norādīts pirms maksājuma veikšanas.
2.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13. punktu, Pasūtītājam pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un pakalpojuma saņemšanas nav atteikuma tiesības arī tad, ja tas faktiski neizmanto pakalpojumu un Pasūtītājs tam piekrīt.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;
3.1.2. noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;
3.1.3. izmantot digitālos materiālus un pakalpojumus tikai personīgai lietošanai, nenodot tos trešajām personām, kā arī, neizmantot tos komerciālos nolūkos;
3.2. Pasūtītājam ir tiesības:
3.2.1. saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;
3.2.2. neskaidrību gadījumā Pakalpojuma sniegšanas vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar jautājumiem;
3.2.3. izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas.
3.3. Pārdevējs apņemas:
3.3.1. izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju, digitālos materiālus vai rīkus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;
3.3.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;
3.3.3. savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi;
3.3.4. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
3.3.5. ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.
3.4. Pārdevējam ir tiesības:
3.4.1. pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;
3.4.2. neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar noteikumiem par digitālo saturu un digitālajiem rīkiem;
5. Pretenziju izskatīšanas kārtība.
5.1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pasūtītāji, kuri ir uzsākuši un veikuši Pakalpojuma noformēšanu vai veikuši Pakalpojuma apmaksu Pārdevējam. Personas, kuras apmeklē Interneta vietni, bet nav veikušas pieteikšanos Pakalpojumam, var sniegt tikai ierosinājumus sūtot e-pastu uz Interneta vietnē norādīto e-pasta adresi.
5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu.
5.3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.
5.4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e-pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums pakalpojuma maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīgi risināmi jautājumi.
6. Atbildība un strīdu izšķiršana.
6.1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml).
6.2. Pārdevējs nav atbildīgs par digitālā satura vai rīku nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pasūtītāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.
6.3. Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.
6.4. Pakalpojuma saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura, digitālo rīku vai servisu atjaunošanu pēc Pakalpojuma iegādes vai sniegšanas, ja pēc pakalpojuma iegādes ir grozīti Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvie akti, Datu valsts inspekcijas vai tiesu prakse, kura rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos. Šim mērķim Pārdevējs turpmāk piedāvā iegādāties atjauninātu Pakalpojumu.
6.5. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.
7. Strīdu izšķiršana.
7.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.
7.3. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Atteikuma tiesības.
8.1. Pasūtītājam, kā patērētājam, ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pakalpojuma pasūtījuma noformēšanas (veikta apmaksa par pakalpojumu), atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma sniegšana jau ir pabeigta atteikuma tiesību izmantošanas termiņā; atteikuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Līgumu nav iespējamas;
8.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. ar brīdi, kad Pasūtītājs sadaļā “Pasūtījuma noformēšana” ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pasūtītājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
8.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pasūtītājam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, pareizi aizpildot portālā pieejamo atteikuma formu, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. rēķina numuru un atteikuma iemeslu.
8.4. Ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam no viņa saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ticis informēts par lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pasūtītājs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Pasūtītājs nav skaidri paudis vēlmi to darīt citādi un ir pilnībā norādījis atmaksas rekvizītus. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Pasūtītāja iesniegto rekvizītu kļūdām vai neatbilstību Pasūtītāja datiem un citai personai vai uz citu norēķinu kontu atmaksātā dalības maksa netiek vēlreiz atmaksāta uz pareizu Pasūtītāja norēķinu kontu.
8.5. Pārdevējs, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pasūtītājam par tā saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja atteikuma formā norādīto e-pasta adresi.
8.6. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv. Atteikuma forma atrodama šeit.
9. Citi noteikumi.
9.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un ir veikta apmaksa ar internetbanku pārskaitījumu vai maksājuma karti. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.
9.2. Pasūtītājs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā.
9.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī.
9.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.
Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija ir atrodama šeit.